Tuesday, December 17, 2013

శ్రీరామలింగేశ్వరదశకం


శ్రీరామలింగేశ్వరదశకం
  చిలకమర్తి దుర్గాప్రసాదరావు.
  . శ్రీకారంబును జుట్టినాడను వచశ్శ్రీలన్నుతుల్సేయగా
  సాకారుండవొ! నిర్గుణుండవొ! వెసన్ సాయుజ్యసంపత్తితో
  లోకంబుల్ దయ బ్రోవ వేడెద దయాళూ! సాంబ! సర్వేశ! యో
  శ్రీకంఠా! పరమర్షివంద్యసుగుణా! శ్రీరామలింగేశ్వరా!
. తలపై జాబిలియుండ పూజలకు పద్మశ్రేణి నీకేల? వె
  న్నెలవెల్గుండగ నీకు కప్పురముతో నీరాజనంబేల? గం
  గలన్మౌళితలాననుండ నభిషేకవ్రాతమేలయ్య ? నిం
  దిలకింపంగనె చాలు ముక్తి గలుగున్ శ్రీరామలింగేశ్వరా!

  . చుట్టుంగైదువు జోదుపట్టిని వెసన్ సొంపారగా బూదియౌ
  నట్టుల్ సేసిన పోటరంబు తగ మూడౌ తొల్లిజేజేగమిన్
  మట్టిం గల్పిన నీమగంటిమి తలంపన్నబ్బురంబౌ జగా
  జెట్టీ! నీకివె యేటికోల్లు గొనుమా శ్రీరామలింగేశ్వరా!

  . వరకైలాస నగంబొ ! భక్తజనహృత్పద్మంబొ ! శ్రీ పార్వతీ
  కరయుగ్మాంతరదేశమో ! ద్విరదరక్షస్సౌధకూటంబొ!
  శ్వర! నీ యున్కి ప్రశస్తి గాంచిన ప్రదేశంబెద్దియో గాని నీ
  చిరునామానెఱిగింప రావె కరుణన్ శ్రీరామలింగేశ్వరా

  .కవితాశక్తి హుళక్కి వ్యాకరణవాక్యన్యాయవేదాంతశా
  స్త్ర విశేషంబుల ప్రజ్ఞ శూన్యమఘనాశం బైన నీదివ్య రూ
  పవిశేషంబునుగాంచి ముగ్ధుడయి కైవల్యంబు గాంక్షించితిన్
  శివనామస్మరణన్ భజింతు నిరతిన్ శ్రీరామలింగేశ్వరా !

  . పురముల్ గాల్చి సురాళి కష్టదశలంబోకార్చుటల్ గల్ల సా
  గరమంథానభయప్రదోధ్ధృతమహాకాలాగ్ని కంఠస్థలిన్
  ధరియింపందలపోయుటన్నది యబద్ధంబయ్య నన్నిప్డుమె
  చ్చిరయంబుంగరుణింపనవ్వి నిజముల్ శ్రీరామలింగేశ్వరా!

  . హిమశైలాత్మజ నీకు నెచ్చెలి గణాధీశుండు నీకెప్డు కూ
  రిమి సేయంగలయట్టి పుత్రుడు ధరిత్రీజాతనాధుందు ని
  త్యము నిన్గోరి భజించువాడు దివిజాధ్యక్షుండు నీవంక పొ
  చ్చెము లేకుండు ననూహ్యమిట్టి మహిమల్ శ్రీ రామలింగేశ్వరా!

  . ఖల సంసర్గము దూఱి సాధుజనపుంగవ్రాతముంగోరి ని
  ర్మలవైరాగ్యఫలప్రసిద్ధములుగా రంజిల్లు నీదైన ని
  శ్చల సన్మంగళ మూర్తి జేరి దినముల్ సాగింతు నాయాత్మ రం
  జిల కైవల్య మొసంగి బ్రోవగదవే శ్రీ రామలింగేశ్వరా!

  . ఆరామంబులకెల్ల నెన్నదగు క్షీరారామమందుండి ని
  న్నారాధించుట చేసి నాకు హితవిద్యాసక్తిగల్గెన్నిజం
  బౌరా! నీమహిమల్ నుతించుటన శక్యంబౌనె నెవ్వారికిన్
  క్షీరారామపురీ విహారరసికా శ్రీరామలింగేశ్వరా
   
  ౧౦. 'నిజమే కొంపయు గోడు లేని యతడా నిన్నేలునా' యంచు ప
  ల్కుజనుల్ అచ్చెరువంది ముక్కుపయి వ్రేలుంజేర్చు చందాన న
  క్కజమౌ రీతిని నన్ను బ్రోచి పిదపంగైవల్యముంజూపి య
  ర్ధిజనత్రాణపరాయణుండవగుమా శ్రీరామలింగేశ్వరా!
  ___

౧౬.

No comments: